ORTEA - ortopedick?pomůcky
partner pojišťoven

ORTEA Brno - ortopedick?pomůcky

Historie ortopedie

Ortopedie se stáv?oborem v r. 1780, kdy ve švýcarsk?obci Orbe založil Venel prvn?ortopedick?ústav ve svět? kde léčil dlouhodob?deformity chodidel. Používal k tomu gymnastiku a fyzikáln?metody. Tehdy byly poprv?použity redresn?(fixačn? přístroje a k tomu cíli tak?založil I.bandažistickou dílnu.

Tyto ortopedick?ústavy se pak rozšířily po cel?Evrop? ale léčen?bylo nákladn? K ortopedii se tak velmi záhy přidružily bandažistick?dílny, z nich?nejvýznamnější byly ve Wűrzburgu a později Hessingovy dílny v Gőggineu jejich?princip?kolenních dlah a zámk?se použív?i v dnešn?modern?protetice, kdy tradičn?materiály (zejména kůže) byly nahrazeny plasty, lam. pryskyřicemi, karbonovým vláknem a modulárními skelety. I. Ortopedickou klinikou na svět?byl Royal Orthopedic Hospital založen?v r. 1837 v Londýn? Z t?doby pocház?i spousta operativních metod a zaveden?anestezie (tenotomie šlach, osteotomie apod.)

Materiály, lékaři, ortopedi

V posledních desetiletích zaznamenala ortopedick?protetika mnoho radikálních změn - jednak velkým množstvím nových protetických materiál?a výrobních technologi? vybavením protetických pracovišť a v neposledn?řad?hlavn?odborným vzděláním protetických technik?

Nezbytným předpokladem kvalitn?protetick?péče je spolupráce s odborným lékařem a fyzioterapeuty. Každ?protetick?pomůcka je zhotovena na základ?„poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku?vystaveným odborným lékařem. Pro dosažen?maximáln?funkčnosti pomůcky je třeba znát celkov?zdravotn?stav pacienta, jeho aktivitu, důvod indikace pomůcky a požadavky na funkci pomůcky.

Po protetickém ošetřen?je nemén?důležit?rehabilitačn?péče a zde je nutno opět důrazn?podotknout význam spolupráce fyzioterapeuta a protetického pracovišt? protože jen rolex repliky kvalitn?rehabilitačn? poamputačn?a posttraumatick?péče před prvn?návštěvou protetického pracovišt?a posléze odborn?nácvik „škola chůze?se zhotovenou protézou a ortézou, může pacientovi umožnit pln?využít funkci a komfort při používán?pomůcek.

Po protetickém ošetřen?je důležit?rehabilitačn?péče!

ORTOPEDICK?PROTETIKA

Je to obor zabývajíc?se výrobou ortopedicko-protetických pomůcek:

Individuálních ?zhotovených na základ?odebrán?měrných podklad? sádrových odlitk?na těle pacienta, poukazu vystaveného odbor. lékařem a pln?hrazen?zdravotními pojišťovnami (výjimku tvoří ortopedick?obuv a ortopedick?vložky ?zde je spoluúčast pacienta)

Sériových - ty je možno zakoupit v prodejnách zdravotnických potřeb nebo je klient obdrží na základ?poukazu vystaveného odbor. lékařem s možnou spoluúčast pacienta dle repliky hodinek typu pomůcky. Ortopedick?pomůcka je všeobecn?pojem pro označen?protézy, ortézy, ortopedických vložek, vozík?apod.

ORTOPEDICK?PROTETIKA

je rozdělena do několika obor?

PROTETIKA

PROTÉZY DOLNÍCH KONČETIN

PROTÉZY HORNÍCH KONČETIN

Příčiny amputac?

  1. Následkem vnějších vliv?(traumatick?
  2. Následkem nemoci ?zhoubn?bujen?- poruchy prokrven?- záněty
  3. Následkem malformac?
Zpětné odkazy - 2009 - Internetov?reklama